Kurz Ecogardens

-

Kurz Ecogardens

O modulech

V této sekci naleznete soubor nástrojů, které vznikly v rámci projektu ECOGARDENS pro opatření v oblasti změny klimatu. Obsahuje veškerá praktická školení potřebná k realizaci vzdělávacích a osvětových akcí o problémech životního prostředí a změny klimatu v kontextu komunitní zahrady.

Tento soubor nástrojů se skládá ze 4 modulů:

 1. Náš život v době globální změny klimatu
 2. Komunitní zahrádkaření v měnícím se klimatu
 3. Komunikace: Klíč k udržitelnosti
 4. Jak pomáhají pedagogické dovednosti posilovat postavení komunitních zahradníků?

Níže si můžete prohlédnout obsah kurzu a úvodní video k jednotlivým modulům. Titulky můžete nastavit podle vlastních jazykových preferencí přímo ve videu.

Na konci každého modulu naleznete kvíz pro vyhodnocení získaných znalostí. Po absolvování celého kurzu:

 • Získáte základní znalosti o změně klimatu jako vědeckém fenoménu a o zahradních technikách šetrných ke klimatu. Budete schopni pochopit vztah mezi změnami klimatu a jejich dopadem na zahradnické postupy a vyvinout zahradnické strategie šetrné ke klimatu pro vlastní zahradnické aktivity i pro komunitní zahradu.
 • Pochopíte, že vaše komunitní zahrada je sama o sobě důležitým klíčovým aktérem v aktivitách environmentální výchovy, a naučíte se ji propagovat jako neformální centrum environmentální výchovy.
 • Získáte znalosti o různých způsobech komunikačních technik s cílem oslovit různé místní aktéry a okolí.
 • Naučíte se, jak organizovat akce a aktivity týkající se problémů životního prostředí a změny klimatu v kontextu komunitní zahrady. Umožníte osloveným osobám replikovat tyto akce a aktivity doma nebo v
  jejich příslušných kontextech.
Modul 1

Náš život v době globální změny klimatu

Změna klimatu způsobuje v Evropě extrémní projevy počasí (vlny veder, sucha, přívalové záplavy atd.). V této souvislosti čelíme řadě různých výzev. V tomto modulu se snažíme sdílet informace o globální změně klimatu a poskytnout praktickou pomoc v boji proti ní v našem každodenním životě a osvojit si dopady změny klimatu.

Cíle učení:

Cíle tohoto vzdělávacího modulu jsou:

 • Poznat a pochopit souvislosti globálního klimatu.
 • Získat obecné znalosti pro adaptaci na různých úrovních (individuální, komunitní, národní, globální).
 • Seznámit s nástroji pro posílení individuální a sociální odolnosti.
 • Pochopit význam silných komunit při řešení problémů spojených se změnou klimatu.

Obsah:

Course Content

Expand All
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
Modul 2

Komunitní zahrádkaření v měnícím se klimatu

Klimatické změny jsou silně patrné i v komunitních zahradách. Horko, sucho nebo extrémní srážky nás staví před velké výzvy. V tomto modulu se dozvíte, jak lze zahradu vhodnými zásahy, technikami a chováním přizpůsobit budoucím změnám klimatu. Dozvíte se, jak velký význam má pro úspěšné přizpůsobené zahrádkáření půda, hospodaření s vodou, výběr rostlin, technika výsadby i design zahrady. Stejně důležitá je kvalita pobytu a chování v okolí zahrady.

Cíle učení:

Cíle tohoto vzdělávacího modulu jsou:

 • Lépe pochopit význam hospodaření s vodou, obdělávání půdy a výběru rostlin v souvislosti s měnícím se klimatem
 • Zjistit, jaké faktory ovlivňují mikroklima a “kvalitu pobytu” na zahradě
 • Mít dobrý základ pro reflexi postupů šetrných ke klimatu na zahradě
 • Uvědomit si, že každý může významně přispět k ochraně klimatu a přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím přizpůsobeného zahrádkáření na vlastní (komunitní) zahradě

Obsah:

Course Content

Expand All
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
Modul 3

Komunikace: Klíč k udržitelnosti

Komunitní zahrady hrají klíčovou roli v místních komunitách a také při vzdělávání v oblasti klimatické změny, často však nemají potřebné dovednosti a znalosti pro předávání těchto vědomostí. Tento modul poskytne řadu konkrétních nástrojů a strategií, které na tuto specifickou potřebu reagují.

Cíle učení:

Cíle tohoto vzdělávacího modulu jsou:

 • Zlepšit dovednosti spolupráce a komunikace studentů.
 • Uvědomit si, že dobrá externí komunikace je pro činnosti zvyšující povědomí o změně klimatu v komunitních zahradách nezbytná.
 • Používat vhodné nástroje a techniky k posílení dopadu činností v komunitních zahradách.
 • Umět vytvářet a realizovat účinnou a působivou komunikační strategii a strategii pro spolupráci.

Obsah:

Course Content

Expand All
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners
Modul 4

Jak pomáhají pedagogické dovednosti posilovat postavení komunitních zahradníků?

Komunitou spravované zahrady mohou sloužit jako městská zelená infrastruktura a vzdělávací centra. Vedoucí komunitních zahrad se mohou ocitnout v nové roli pedagogů, kteří musí poskytnout znalosti a nástroje v rámci uceleného vzdělávacího systému, aby umožnili komunitním zahradníkům pozitivně ovlivnit své okolí. Díky dynamickému výukovému programu založenému na zkušenostech, který vzdělává a inspiruje komunitní zahradníky k péči o sebe, svou komunitu a životní prostředí, pomáháme zmírňovat klimatické změny i mimo komunitní zahrady. V tomto modulu se dozvíte, jak vytvořit smysluplný vzdělávací zážitek, který vyvolává pocity, je poutavý a participativní v důsledku praktických vzdělávacích aktivit.

Cíle učení:

Cíle tohoto vzdělávacího modulu jsou:

 • Seznámit se s formami, metodami a technikami neformálního vzdělávání užitečnými pro komunitní zahradu.
 • Získat znalosti o tom, jak rozvíjet své vlastní kompetence a kompetence skupiny.
 • Naučit se připravovat školící aktivity podle potřeb účastníků.
 • Zjistit, jak členům zahrady zprostředkovat know-how o přizpůsobování se změně klimatu a jejím zmírňování.

Obsah:

Course Content

Expand All
Our life in the time of global climate change
Community gardening in a changing climate
Communication: a key to sustainability
How do teaching skills help in empowering community gardeners